Впровадження нових педагогічних та цифрових технологій в освітній процес
Шановні колеги!
У  рамках міжнародного проекту Erasmus+ MoPED (MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION BY INNOVATIVE TEACHING INSTRUMENTS - 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), в якому беруть участь шість українських університетів, підготовлено опитування з метою вивчення Вашої думки з питань впровадження нових педагогічних та цифрових технологій в освітній процес.

Ваша думка допоможе викладачам університету  розробити програми курсів підвищення кваліфікації та сучасних тренінгів для Вас з впровадження інноваційних педагогічних і цифрових технологій,  відповідні рекомендації з використання зазначених в опитувальнику інформаційно-комунікаційних інструментів в освітньому процесі у рамках концепції Нової української школи.  
Отримані відповіді дозволять визначити Ваші нагальні потреби в інформатизації освітнього процесу і допоможуть зробити  підготовлені нами матеріали  якісними  і корисними для Вас.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Частина 1. Вступ
1. Оберіть назву міста чи області, де розташований навчальний заклад, в якому Ви працюєте. *
2. Який стаж Вашого професійного педагогічного досвіду? *
3. Укажіть предмети, яким Ви навчаєте учнів в школі. *
Частина 2. Сучасні освітні тренди
4. Оцініть актуальність освітніх трендів, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
Неформальна освіта (англ. Non-formal education) – освіта, яка є інституціолізована, цілеспрямована, спланована особою або організацією, яка забезпечує надання освітніх послуг. Визначальною характеристикою неформальної освіти є те, що вона є доповненням та / або альтернативою формальної освіти в навчанні протягом усього життя індивідуума.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
STEAM-освіта ( Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic)
Формування компетентностей (предметних та ключових)
Персоналізація навчання, адаптивне навчання
Практико-орієнтоване навчання, спрямоване на конкретні результати
Розвиток підприємницького і дослідницького, критичного мислення
Гейміфікація – навчання через гру
Розвиток неформальної освіти, відкритість і доступність освіти
Мобільне навчання (використання мобільних смарт пристроїв для навчання)
Зміна ролі вчителя і викладача
5. Оберіть три найактуальніших  освітніх тренди для Вашої школи. *
Required
6. Чи враховуєте Ви вищезазначені освітні тренди в своїй педагогічній діяльності? *
Частина 3. Інноваційні педагогічні технології та методи навчання
Інтегроване навчання (поєднання кількох основ наук)  

IBL (Inquiry Based Learning – дослідницьке навчання)

IBS (inquary based space) – використання е-освітніх дослідницьких середовищ

PBL (Project Based Learning – метод проектів)

Computational thinking – технології формування обчислювального мислення  

Змішане навчання (англ. blended learning) — це різновид гібридної методики, коли відбувається поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання. Мається на увазі не просто використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до традиційних,  а якісно новий підхід до навчання, що трансформує, а іноді і «перевертає» клас (англ. flipped classroom).

Дуальна освіта (від лат. dualis — подвійний) — вид освіти, при якій поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.  

Пірінгове оцінювання (від англійського Peer-to-peer, P2P  — рівний до рівного) – рівноправне оцінювання один одного.  

Мейкерство –  педагогічна технологія, яка базується на створенні учнями власними руками деякого продукту (від англ. слова  make – створювати, робити)  

Сторітеллінг (англ. Storytelling - розповідання історій) – педагогічна технологія , за допомогою якою можна передавати різну інформацію через розповідання історій

Microlearning – технології використання коротких відео

BYOD (Bring Your Own Device) – технології використання власних гаджетів
7. Оцініть необхідність впровадження та використання таких інноваційних педагогічних технологій та  методів у вашій школі, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Інтегроване навчання
IBL та IBS
PBL
Колаборативне навчання
Технології перевернутого класу
Віртуальна, змішана і доповнена реальність
3-D принтінг
Технології формування медіаграмотності
Computational thinking
Проблемно-орієнтоване навчання
Змішане навчання
Дуальна освіта
Пірінгове оцінювання
Мейкерство
Сторітеллінг
Технології інклюзивної освіти
Microlearning
Технології дистанційного навчання
Технології формування критичного мислення
BYOD
Технології формувального оцінювання
Використання е-навчальних ігрових середовищ
Частина 4. Цифрові компетентності (ІКТ-компетентності)
8. Оберіть напрями розвитку цифрової компетентності вчителя. *
Required
9. Оцініть значущість вказаних компетентностей в професійному розвитку вчителя, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Організаційні комунікації
Професійна співпраця
Рефлексивна педагогічна практика
Професійний розвиток протягом життя
10. Оцініть значущість таких компетентностей при використанні цифрових ресурсів і цифрових інструментів вчителем, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Добір цифрових інструментів
Добір цифрових ресурсів
Створення та модифікація цифрових ресурсів
Управління, захист та спільне використання цифрових ресурсів
Використання цифрових інструментів
11. Проранжуйте за ступенем важливості наступні процеси навчання та оцінювання учнів, як складових цифрової компетентності вчителя, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Навчання учнів
Управління навчальним процесом
Організація співпраці
Організація рефлексивного навчання та самоконтролю
Диференціація та персоналізація навчання
Підвищення позитивної мотивації та інтересу учнів до навчання
Інклюзивне навчання
Інтерактивне та активне навчання учнів
Стратегії оцінювання
Аналіз та інтерпретація цифрових даних
Зворотній зв’язок та планування
12. Які питання (теми, складові) важливі при формуванні вчителем цифрової компетентності учнів? *
Required
13. Оцініть важливість орієнтування в наступних напрямках для вчителя в інформаційному суспільстві, де: 1 – зовсім неважливо, 10 – дуже важливо. *
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Цифрове суспільство
Електронне врядування
Електронна освіта
Дистанційне навчання
Безпека в цифровому суспільстві
Частина 5. Використання цифрових інструментів
14. Визначте Ваш рівень зацікавленості у володінні такими цифровими інструментами та вмінні їх ефективно використовувати в освітньому процесі: 1 - низький; 2 - середній; 3 - високий.
a. Інструменти роботи в Інтернеті: *
Високий
Середній
Низький
Інструменти для організації спілкування через пошту
Інструменти для здійснення пошуку
Інструменти для скорочення URL-адреси
Інструменти для аудіо та відео зв’язку через Інтернет
Інструменти для онлайн-перекладу
Інструменти для конвертації
Інструменти для вимірювання пропускної здатності
Інструменти для проведення опитування через Інтернет
Інструменти для безпечної роботи в Інтернеті
Інструменти для роботи з онлайн документами
Інструменти для роб роботи з хмарними сховищами даних
Захоплення екрана та копіювання зображень з Інтернету
Завантаження музичних джерел - база даних