2019 zgłoszenie do udziału w Design&Craft Market
Setki tysięcy odwiedzających!
Stary Browar!
Najgorętszy okres sprzedażowy w roku!
Druga edycja po udanym debiucie!
* * Już od 490 zł! * * Poznaniacy na Was czekają!

Marki zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu Design&Craft Market prosimy o wypełnienie formularza. Selekcję zgłoszeń przeprowadzamy w ciągu trzech dni roboczych od przesłania formularza.

Lokalizacja: POZNAŃ, Stary Browar
Termin: 21-22 grudnia 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 listopada 2019

Informacja z potwierdzeniem miejsca już 5 dni od przesłania zgłoszenia.

Piszcie do nas: kontakt@dcmarket.pl
Dzwońcie do nas: 533-176-005nazwa marki *
Your answer
strona www marki
Your answer
profil na FB
Your answer
imię i nazwisko osoby kontaktowej *
Your answer
adres email do osoby kontaktowej *
Your answer
numer telefonu *
Your answer
NIP oraz dane do FAKTURY *
Your answer
branża *
Required
format stoiska *
wynajem mebli wystawienniczych (opcjonalnie)
podłączenie do prądu (wynajem przedłużacza) 80 PLN (netto) (opcjonalnie) *
działania promocyjne (opcjonalnie)
uwagi dodatkowe
Your answer
REGULAMIN
REGULAMIN WYDARZENIA Design&Craft Market DLA WYSTAWCÓW

Regulamin określa warunki wzięcia udziału w wydarzeniu pod nazwą Design&Craft Market organizowanym przez S.M.A.R.T. Events s.c., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora oraz Wystawców. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2019 r.

§ 1

ORGANIZATOR – Marta Szaban prowadząca działalność gospodarczą pod firmą S.M.A.R.T. Marketing Marta Szaban z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-622 ul. Naramowicka 47b/11 NIP: 781-18-02-613 REGON: 369806734
PESEL: 82122818204 adres zamieszkania Poznań, kod: 61-622 ul. Naramowicka 47b/11

Przemysław Kazimierskim prowadzącym działalność pod firmą S.M.A.R.T. Commerce z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-612 ul.Rubież 10G NIP: 779-209-96-20 REGON: 301772014 PESEL: 79061311570 adres zamieszkania Poznań 61-612, ul. Rubież 10G.

działającymi w ramach spółki cywilnej pod firmą S.M.A.R.T. Events s.c., z siedzibą w Poznaniu, kod: 60-791, ul. Władysława Reymonta 5 m.2 o numerach identyfikacyjnych NIP: 7792507208, REGON: 383780490

WYSTAWCA - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprawnie i w terminie zgłosi swój udział w Wydarzeniu, uzyska zgodę Organizatora na udział w Wydarzeniu, a następnie uiści stosowną opłatę.
WYDARZENIE – „Design&Craft Market dwudniowe wydarzenie o charakterze wystawienniczo- sprzedażowym organizowane przez Organizatora oraz os. fizyczne oraz podmioty przez niego upoważnione w dniach 21-22 grudnia 2019 r. (sobota i niedziela) w Poznaniu, w Starym Browarze (części wspólne).

§ 2

1. Dobór Wystawców następuje na podstawie profilu działalności oraz jakości oferowanych produktów, oraz kolejności zgłoszeń nadesłanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.designandcraftmarket.pl. Podstawowym kryterium wyboru jest pochodzenie wyrobów (muszą to być przedmioty rodzime dla wystawcy). Nabór rozpocznie się w dniu 17 września 2019 i potrwa do dnia 29 listopada 2019. Nabór według cennika „Early Birds Price” potrwa od dnia 17 września 2019 do dnia 29 października 2019 i może zostać przedłużony do odwołania, zgodnie z decyzję Organizatora. Wyniki naboru będą komunikowane na bieżąco w ciągu nie później niż 3 dni roboczych od wysłania zgłoszenia drogą emailową. Organizator pobiera od Wystawców wynagrodzenie z tytułu udziału w Wydarzeniu z uwzględnieniem: wybranej przez Wystawców powierzchni stoiska, wyposażenia dodatkowego oraz świadczeń promocyjno-reklamowych.
2. Zakwalifikowani Wystawcy zobowiązani są do wniesienia opłat za zagłoszone zapotrzebowanie (wybranej przez Wystawców powierzchni sprzedaży, wyposażenia dodatkowego oraz świadczeń promocyjno-reklamowych) (według cenników) w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w Wydarzeniu. Decyduje data wykonania przelewu.
3. Cennik „Early Birds Price” wynajmu powierzchni wystawienniczej obowiązujący od dnia ogłoszenia naboru, tj. 29 października 2019 (w zależności od wybranego przez Wystawcę metrażu, stoiska):
a) 4 m2 - 490 zł netto
b) 6 m2 - 670 zł netto
c) 8 m2 - 860 zł netto
d) 10 m2 - 1070 zł netto
e) stoisko powyżej 10m2 – do indywidualnej wyceny
4. Cennik powierzchni wystawienniczej obowiązujący po okresie obowiązywania cennika "Early Birds Price" do dnia 29 listopada 2019 (w zależności od wybranego przez Wystawcę metrażu stoiska):
a) 4 m2 - 690 zł netto
b) 6 m2 - 840 zł netto
c) 8 m2 - 990 zł netto
d) 10 m2 – 1260 zł netto
5. Podmioty, które zostały zakwalifikowane na listę Wystawców, lecz nie dokonały wpłaty w żadnym z powyższych terminów zostają automatycznie wykreślone z listy Wystawców.
6. Opłata za wyposażenie dodatkowe naliczana jest dodatkowo, w zależności od wybranego zapotrzebowania Wystawcy, na podstawie wypełnionego przez Wystawcę formularza zamówienia
7. Organizator nie pobiera prowizji od przychodu Wystawców.
8. Organizator zastrzega sobie brak możliwości podnajmowania stoisk przez Wystawców osobom trzecim.
9. Organizator zastrzega sobie brak możliwości sprzedaży i prezentacji przez Wystawcę towaru nie będącego przedmiotem jego działalności, którą wskazał w formularzu zgłoszeniowym.
10. Organizator zastrzega sobie brak możliwości rozstawiania roll up’ów oraz innych materiałów promocyjnych, jeśli utrudniają one widoczność Wystawców i /lub zaburzają estetykę przestrzeni wystawienniczej wg Organizatora, bądź są niezgodne z przepisami PPOŻ.

§ 3

1. Opłaty wynikające z cenników należy uiścić po otrzymaniu informacji o przyjęciu na listę wystawców, przelewem bankowym na konto Organizatora. Dane do przelewu: S.M.A.R.T. Events s.c., ul. Władysława Reymonta 5 m.2, Poznań, 60-791 nr konta: 51 1140 2004 0000 3902 7898 9628. W tytule przelewu należy wpisać nazwę WYSTAWCY.
Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowani płatności na koncie Organizatora i przesłana drogą mailową, w wersji elektronicznej, bez podpisu. Zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2012 r. poz. 1428) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U, z 2011 r. Nr 68, poz 360) nie ma wymogu umieszczania na fakturach pieczątki firmy i podpisu osoby wystawiającej.

§ 4

1. Wystawca ma obowiązek zatowarowania wynajętego stoiska na swój koszt w wyznaczonych przez Organizatora godzinach. Powierzchnia zostanie udostępniona Wystawcy przez Organizatora od dnia 20 grudnia 2019 godz 22:00 do dnia 23 grudnia 2019 godzina 23:59. Montaż i zatowarowanie stoisk odbywają się w dniach 20 grudnia 2019 godz. 22:00 do 21 grudnia 2019 godz 07:00, zgodnie z harmonogramem, którą prześle Organizator. Gotowość stoiska dla zwiedzających Wystawca jest zobowiązany zapewnić na godz. 09:00 w dniu 21 grudnia 2019 r. Wystawca jest zobowiązany do obecności na stoisku od godziny 9:00 do godziny 21:00 każdego dnia wystawienniczego. Wystawca jest zobowiązany do całkowitego demontażu stoiska (wywiezienia swoich wszystkich sprzętów i przedmiotów) na swój koszt w dniu 22 grudnia w godzinach 21:00-24:00. Niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki powierzchnia została udostępniona, Wystawca zobowiązuje się do zwrotu Organizatorowi powierzchni wraz z wypożyczonym wyposażeniem dodatkowym stoiska w stanie niepogorszonym.
2. Wystawca jest zobowiązany do podklejenia mebli wystawienniczych elementami filcowymi, w celu ochrony podłogi.
3. Wystawca zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy wszelkich zniszczeń obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie, bądź uszkodzeń jego wyposażenia, powstałych z winy Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących,
4. W przypadku opóźnień w montażu stoiska bądź braku personelu na stoisku w godzinach trwania Wydarzenia, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Wydarzenia bez obowiązku zwrotu opłaty za stoisko.
5. Organizator zapewnia patrol ochrony podczas całego okresu wynajmu stoiska, wraz z dyżurami nocnymi. Niemniej jednak Organizator nie bierze odpowiedzialności za towar znajdujący się na stoisku, Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego stoiska; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty Wystawców, w szczególności za ich uszkodzenie lub kradzież przez osoby trzecie.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową i telefoniczną, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia 2019. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z uczestnictwa w Wydarzeniu po dniu 1 grudnia 2019 r. pobierana jest pełna opłata za wynajęcie stoiska.
7. Wystawca zobowiązuje się, że powierzchnia oraz jej wyposażenie będą wykorzystane tylko i wyłącznie dla celów promocji działalności prowadzonej przez Wystawcę, Wystawca zobowiązuje się, że przy użyciu powierzchni i jej wyposażenia nie będzie promował ani rozpowszechniał treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że wynajęta przestrzeń nie może zostać w żaden sposób naruszona (zakaz wieszania, wiercenia, ingerencji w wynajętą przestrzeń);
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę sprzedawanych lub prezentowanych produktów na stoisku Wystawcy.
9. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do podporządkowania się poleceniom przedstawicieli Organizatora w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa Wydarzenia w tym także dotyczących poziomu hałasu emitowanego na terenie Wydarzenia.
10. Wystawca ma obowiązek przestrzegać podczas Wydarzenia zasad BHP oraz Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. Wszelkie regulaminy i zasady PPOŻ/BHP przesyłane będą w formie korespondencji mailowej i ich otrzymanie jest jednoznaczne z ich akceptacją.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia z obowiązkiem niezwłocznego poinformowania Wystawców o tym fakcie oraz zwrotu otrzymanych korzyści majątkowych w przypadku, gdy Wydarzenie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora.

§ 5

1. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Wydarzenia w mediach, dbania o PR, a także do bieżącego informowania o Wydarzeniu w mediach społecznościowych i w innych dostępnych mu kanałach informacyjnych.
2. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Wydarzenia oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.
3. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, Wystawca ma obowiązek udostępnić informację o Wydarzeniu na firmowych fanpage’ach na Facebooku oraz dokonać na nich co najmniej trzech wpisów na temat swojego uczestnictwa w Wydarzeniu przed jego rozpoczęciem.

§ 6

1. Administratorem danych osobowych Wystawcy / osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym w związku ze współpracą przy organizacji Design&Craft Marekt jest Marta Szaban prowadząca działalność gospodarczą pod firmą S.M.A.R.T. Marketing Marta Szaban z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-622 ul. Naramowicka 47b/11 NIP: 781-18-02-613 REGON: 369806734
PESEL: 82122818204 adres zamieszkania Poznań, kod: 61-622 ul. Naramowicka 47b/11

Przemysław Kazimierskim prowadzącym działalność pod firmą S.M.A.R.T. Commerce z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-612 ul.Rubież 10G NIP: 779-209-96-20 REGON: 301772014 PESEL: 79061311570 adres zamieszkania Poznań 61-612, ul. Rubież 10G.

działającymi w ramach spółki cywilnej pod firmą S.M.A.R.T. Events s.c., z siedzibą w Poznaniu, kod: 60-791, ul. Władysława Reymonta 5 m.2 o numerach identyfikacyjnych NIP: 7792507208, REGON: 383780490 (dalej jako „Administrator”).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail kontakt@designandcraftmarket.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Wystawcy/osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu w związku ze współpracą przy organizacji/obsłudze Design&Craft Market .
3. Dane osobowe Wystawcy/ osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu będą przetwarzane w szczególności:
a) celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych w celach organizacyjnych, promocyjnych i logistycznych związanych z Design&Craft Marektoraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Wystawca zobowiązuje się do wykonania na zlecenie i w imieniu S.M.A.R.T. Events s.c. względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane Administratorowi w celu realizacji wzajemnej współpracy (w tym w szczególności osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu) obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO. 5. Dane osobowe Wystawcy/ osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją wzajemnej współpracy przy Design&Craft Market , podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Wystawcy/ osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
6. Dane osobowe Wystawcy/ osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu będą przetwarzane do zakończenia współpracy związane z organizacją/obsługą imprez pod nazwą Design&Craft Market. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
7. Wystawcy, osobom Wystawcę reprezentującym lub działającym w jego imieniu przedstawicielom wskazanym w formularzu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Wystawcy , osobom Wystawcę reprezentującym lub działającym w jego imieniu przedstawicielom wskazanym w Formularzu przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
9. Wystawcy, osobom Wystawcę reprezentującym lub działającym w jego imieniu przedstawicielom wskazanym w Formularzu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 10. Podanie danych osobowych przez Wystawcę jest niezbędne do realizacji wzajemnej współpracy przy organizacji Design&Craft Market .

§ 7

1. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu odbędą się w formie publikacji na stronie www.designandcraftmarket.pl lub na Facebooku/ @desingandcraftmarket.
Przeczytałam/em i akceptuję regulamin. Zgadzam się na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez firmę S.M.A.R.T. Events s.c. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy