แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของบุคลากรพยาบาล
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการพยาบาล ซึ่งมีผลต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงอาจมีผลต่อการลาออก โอนย้ายจากงาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้ เป็นพยาบาลวิชาชีพกลุ่มผู้ให้บริการโดยตรงแก่ผู้ป่วยและประชาชน ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คำชี้แจง
เป็นแบบสอบถามที่มีข้อคาถามทั้งหมดมี 27 ข้อ โดยแบ่งข้อคาถามที่มีความหมายทางลบและข้อคำถามที่มีความหมายทางบวก โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ข้อคำถามที่มีความหมายทางลบ มีทั้งหมด 11 ข้อ ได้แก่
1) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ข้อ 2
2) การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ ข้อ 5
3) การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน ข้อ 4, 5, 6, 7
4) ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ ข้อ 2, 4
5) ความต้องการในการดำรงความเป็นสมาชิกองค์การ ข้อ 1, 2, 3
แต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอบ ไม่เห็นด้วยเลย ให้คะแนน 4
ตอบ เห็นด้วยน้อย ให้คะแนน 3
ตอบ เห็นด้วย ให้คะแนน 2
ตอบ เห็นด้วยมาก ให้คะแนน 1
2. ข้อคาถามที่มีความหมายทางบวก มีทั้งหมด 16 ข้อ ได้แก่
1) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ข้อ 1, 3, 4, 5
2) การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ ข้อ 1, 2, 3, 4
3) การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน ข้อ 1, 2, 3
4) ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ ข้อ 1, 3, 5
5) ความต้องการในการดารงความเป็นสมาชิกองค์การ ข้อ 4, 5
แต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอบ ไม่เห็นด้วยเลย ให้คะแนน 1
ตอบ เห็นด้วยน้อย ให้คะแนน 2
ตอบ เห็นด้วย ให้คะแนน 3
ตอบ เห็นด้วยมาก ให้คะแนน 4
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรของระบบบริการสุขภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ - สกุล *
Your answer
เพศ *
อายุ ....ปี (เศษของปี มากกว่า 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี)
2. ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
3. ประเภท
4. ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบัน..............ปี(เศษของปี มากกว่า 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี)
Your answer
ตอนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล
โปรดอ่านข้อความและเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
เห็นด้วยน้อย
ไม่เห็นด้วย
1. ความสำเร็จขององค์การส่วนหนึ่งมีผลมาจากการปฏิบัติงานของท่าน
2. หากท่านลาออกจะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อองค์การนี้(ทางลบ)
3. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย ท่านจะรู้สึกไม่สบายใจ
4. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ
5. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งที่ ถูกต้องให้เขาเข้าใจ
การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
เห็นด้วยน้อย
ไม่เห็นด้วย
1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
2. เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้องกับ แนวคิดของท่าน
3. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการ บริหารงานที่เหมาะสมแล้ว ในสถานการณ์ปัจจุบัน
4. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและยอมรับ
5. นโยบายและเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์การเป็นสิ่งที่ เลื่อนลอย(ทางลบ)
การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
เห็นด้วยน้อย
ไม่เห็นด้วย
1. ท่านเต็มใจที่จะทำงานล่วงเวลาให้กับองค์การ แม้ว่าจะ ได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า
2. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานนั้น เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
3. ท่านพร้อมเสมอที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
4. เมื่อพบอุปสรรคในการทำงานท่านก็จะยกเลิกการ ทำงานนั้น ๆ(ทางลบ)
5. งานที่คั่งค้างเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุก ๆ คนต้องมีกัน(ทางลบ)
6. การมาทำงานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องปกติที่ ใครๆ ก็ทำกัน(ทางลบ)
7. ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับมอบหมายงานมากเกินไป(ทางลบ)
ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
เห็นด้วยน้อย
ไม่เห็นด้วย
1. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อความ อยู่รอดและอนาคตขององค์การ
2. เมื่อท่านได้ทราบว่าการดำเนินงานขององค์การประสบ กับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด(ทางลบ)
3. ท่านคิดว่าในการทำงานนั้นพนักงานควรคำนึงถึง ผลประโยชน์ขององค์การเป็นสำคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ ส่วนตน
4. ปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ ฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้แก้ไข เท่านั้น บุคลากรอื่นไม่สามารถช่วยแก้ไขได้(ทางลบ)
5. เราจำเป็นต้องพัฒนางานที่มีคุณภาพเพื่อความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ
ความต้องการในการดำรงความเป็นสมาชิกขององค์การ
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
เห็นด้วยน้อย
ไม่เห็นด้วย
1. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการทำงานที่ องค์การนี้ เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด(ทางลบ)
2. ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การ อื่น ท่านจะประสบความสาเร็จและก้าวหน้าในตำแหน่ง หน้าที่การงานมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน(ทางลบ)
3. ท่านพร้อมที่จะเปลี่ยนงานทันทีหากมีโอกาส(ทางลบ)
4. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น และ ได้รายได้ที่สูงกว่า แต่ท่านก็สมัครใจที่จะยังคงทำงานอยู่ที่ องค์การนี้ต่อไป
5. ท่านเชื่อมั่นว่าการทำงานอยู่ที่องค์การนี้ จะทำให้ท่าน มีความสุขในการทำงานและรักที่จะทำงานอยู่ที่องค์การนี้ ตลอดไป
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
กรุณาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms