แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ พม.

  แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพีงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยข้อมูลที่ได้รับจากท่าน ทางกระทรวงฯ จะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ