แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คำชี้แจง
1) แบบประเมินการบริหารงานของคณะฉบับนี้ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีต่อไป
2) การตอบแบบสอบถามจะไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และให้ข้อคิดเห็นในเชิงพัฒนาองค์กร
3) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รวม 3 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ 3 ด้าน รวม 12 ข้อ
1. ด้านการเรียนการสอน 4 ข้อ
2. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 4 ข้อ
3. ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 4 ข้อ
ในส่วนท้ายของแต่ละด้านให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (ถ้ามี)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy