แบบรายงานการปฏิบัติราชการ

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ของนายสมยศ บุรีรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มบริหาร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ จังหวัดนครราชสีมา
    This is a required question
    This is a required question