แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบการทดสอบ EIT

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบ และนำผลการสำรวจไปเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบต่อไป

  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. การเข้าใช้งานระบบการทดสอบ EIT ในส่วนของเว็บไซต์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบการทดสอบ EIT

  การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบ ไปจนถึงประกาศผลสอบ
  1.ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
  2.ดูแล เอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ
  3.ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามตรงประเด็น
  4.มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานตลอดช่วงการให้บริการ
  Please enter one response per row
  5.ให้บริการอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน
  6.ความรวดเร็วในการให้บริการ
  7. ให้บริการตามลำดับอย่างยุติธรรม
  8.ข้อมูลที่ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และเข้าใจง่าย
  9.เจ้าหน้าที่กระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน
  Please enter one response per row
  10.อุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการทันสมัย (คอมพิวเตอร์/software)
  11.สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสมในการบริการ
  12.สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ
  13.อุปกรณ์มีจำนวนเพียงพอในการให้บริการ
  Please enter one response per row
  14.ความประทับใจในการบริการ
  15.ได้รับบริการตรงตามที่คาดหวัง
  16.แก้ปัญหาที่ประสบได้อย่างรวดเร็ว
  Please enter one response per row
  17.ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
  18.ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
  19.ความครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูล
  20.ความทันสมัยของข้อมูล
  21.ความสวยงามน่าใช้งาน
  22.การตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question