แบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) ส าหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ทุกข้อคำถามในแบบประเมินนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล ห้ามทำซ้ำเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยเด็ดขาด
รหัสบัตรประชาชน *
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง
Your answer
1.1 เพศ
1.2 อายุ
Your answer
1.3 จังหวัดที่ท่านอำศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาหรือไม่
1.4 ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด (ไมร่วมระดับการศึกษาที่ยังไม่สำ เร็จกำรศึกษา)
1.5 สถานภาพสมรส
1.6 ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง)
1.7 งานที่ท่านทำเป็นงานลักษณะใด
1.8 ท่านปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งใด
1.9 สถานภาพการจ้างงาน
1.10 สายงานของท่าน
Your answer
1.11 ท่านทำงานเป็นกะ/ทำงานเป็นรอบ/เข้าเวรใช่หรือไม่
1.12 ระยะเวลาที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบัน รวมทั้งหมด
1.13 ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน ท่านลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้ง
1.14 ท่านมีรายได้ต่อเดือน โดยประมาณเดือนละเท่าใด (รายได้+เงินเดือน+ค่าตอบแทนอื่นๆ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy