แบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) ส าหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ทุกข้อคำถามในแบบประเมินนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล ห้ามทำซ้ำเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยเด็ดขาด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รหัสบัตรประชาชน *
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง
1.1 เพศ
Clear selection
1.2 อายุ
1.3 จังหวัดที่ท่านอำศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาหรือไม่
Clear selection
1.4 ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด (ไมร่วมระดับการศึกษาที่ยังไม่สำ เร็จกำรศึกษา)
Clear selection
1.5 สถานภาพสมรส
Clear selection
1.6 ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง)
Clear selection
1.7 งานที่ท่านทำเป็นงานลักษณะใด
Clear selection
1.8 ท่านปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งใด
Clear selection
1.9 สถานภาพการจ้างงาน
Clear selection
1.10 สายงานของท่าน
1.11 ท่านทำงานเป็นกะ/ทำงานเป็นรอบ/เข้าเวรใช่หรือไม่
Clear selection
1.12 ระยะเวลาที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบัน รวมทั้งหมด
Clear selection
1.13 ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน ท่านลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้ง
Clear selection
1.14 ท่านมีรายได้ต่อเดือน โดยประมาณเดือนละเท่าใด (รายได้+เงินเดือน+ค่าตอบแทนอื่นๆ)
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy