แบบประเมินระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University

  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบ

  ความเหมาะสมของการจัดวางตำแหน่งส่วนต่าง ๆ บนจอภาพ
  ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง
  ความเหมาะสมของการใช้สีตัวอักษร
  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร
  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
  ความเหมาะสมของการใช้ภาพประกอบ
  ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบเพื่อการพัฒนาต่อไป

  This is a required question