Hromadná pripomienka verejnosti k doplneniu Ústavy SR a nový odsek čl.4 obsahujúci výnimky pre uskutočnenie prepravy alebo prevodu vody do zahraničia

(Pripomienku môžete podporiť vyplnením formuláru na konci tohto dokumentu.)

  Text pripomienky:

  Zastaviť legislatívny proces návrhu ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov odsekom 2 do čl. 4, až do vypracovania právnej analýzy, ktorá by vyvrátila našu právnu argumentáciu dokazujúcu, že v zmysle európskych predpisov „voda nie je tovarom“ podliehajúcim pravidlám voľného pohybu tovarov a služieb v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ďalej žiadame preukázať súlad zavedenia nových pojmov s európskou vodnou legislatívou.

  Zdôvodnenie podania pripomienky:

  - Súčasne platné znenie Ústavy SR a vodného zákona zabezpečuje dostatočnú ochranu našej vody. Naopak, návrh ústavného zákona je účelovo viazaný k novele vodného zákona( č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), v súčinnosti s ktorým sa otvárajú možnosti na vývoz a predaj vody mimo územia Slovenskej republiky.

  - Návrh ústavného zákona nerešpektuje základný princíp zakotvený v smernici 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vode), ktorý vychádza z premisy, že voda nie je obchodný tovar (surovina), ale verejný zdroj (dedičstvo), ktorý nepodlieha pravidlám voľného pohybu tovarov a služieb. Rámcová smernica o vode bola prijatá so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175(1) – súčasný článok 192 Zmluvy o fungovaní EÚ a postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (súčasný článok 294). - Za tovar možno považovať iba vodu balenú v spotrebiteľských obaloch (vyhláška 419/2013 Z. z.). Tento výrobok podlieha pravidlám voľného pohybu tovarov a služieb. Upravujú ho príslušné vykonávacie predpisy (zákony, vyhlášky), preto ho nie je potrebné osobitne upravovať v Ústave SR. - Obsah toho, čo sa rozumie pod „humanitárnou pomocou“ rieši zákon č. 617/2007 Z. z. V § 2 písm. f) tohto zákona je humanitárna pomoc definovaná ako „prejav solidarity s ľuďmi v núdzi, ktorej podstatou je pomoc, podpora, záchrana životov, ľudskej dôstojnosti a zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, stavu hladu a podvýživy alebo v porovnateľných núdzových situáciách, ako aj preventívne a pohotovostné programy, najmä v obzvlášť rizikových oblastiach“. Tento pojem zahŕňa aj „pomoc obyvateľstvu v núdzových situáciách“, a teda podľa uvedenej definície je duplicitný s humanitárnou pomocou. Poskytovanie humanitárnej pomoci je v kompetencii ministerstva zahraničných vecí, ktoré vypracovalo „Strednodobú stratégiu rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018. V časti 4.2 Sektorové priority pod bodom 5. dokumentu je už zakomponovaná aj pomoc v oblasti zásobovania pitnou vodou. - Prípadný prevod alebo prepravu vody poskytovanej v rámci solidarity bude riešiť metodické usmernenie Európskej komisie, ktoré má byť vypracované do konca roku 2014 (Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy (COM (2012) 673 final. Riešiť túto agendu novelou Ústavy SR je preto v tejto chvíli nekoncepčné a predčasné. - Návrh ústavného zákona zavádza nové pojmy, ktoré nie sú v súlade so zavedenými definíciami v Rámcovej smernici o vode a ani našou súčasne platnou legislatívou (napr. zdroj podzemnej vody, zdroj povrchových vôd, zdroj geotermálnych vôd). Samotný pojem „preprava alebo prevod vody“ spadá pod definíciu „vodohospodárska služba“, ktorá musí byť vykonávaná v režime Rámcovej smernice o vode. Uvedené „neštandardné“ pojmy v Ústave SR vnesú do procesu nakladania s vodou právnu neistotu, ktorá môže mať za následok rôzny výklad ústavy s dopadom na zhoršenie ochrany vôd a ich racionálneho využívania v prospech občanov SR.

  Zástupcovia verejnosti:

  Pre regulárne uplatnenie hromadnej pripomienky je nevyhnutné mať zástupcu verejnosti. Preto Vás prosíme, aby ste sa oboznámil s nasledovným textom : Za splnomocnenca zástupcov verejnosti pri rokovaní o pripomienke boli určení: 1. RNDr. Elena Fatulová, adresa: Repná 1, 821 04 Bratislava; 2. Ing. Jaroslav Baran, adresa: Ľ Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hronom 3. Ing. Vladimír Mosný, adresa: Povraznícka 8, 811 05 Bratislava Žiadame, aby navrhovateľ v prípade, že nevyhovie hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil v zmysle Čl.11 bodu 4 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Vlády Slovenskej republiky rozporové konanie. Uvedený súhlas vyjadrujem: a) v prípade použitia nižšie uvedeného formulára vyplnením všetkých povinných polí formulára a ich odoslaním zástupcovi (kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ alebo "Submit"), b) v prípade mojej podpory uvedenej hromadnej pripomienky priamo na Portáli právnych predpisov kliknutím na príslušné tlačidlo pre jej podporu, ktoré umožňuje prostredie tohto portálu.

  Vďaka za akúkoľvek formu podpory.

  Máte dve možnosti, ako nás môžete PODPORIŤ : 1. PRIAMO, zaregistrovaním na Portáli právnych predpisov : https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx po registrácii a úprave svojho profilu získate oprávnenie priamej podpory našej hromadnej pripomienky k uvedenému materiálu na nasledovnom linku : https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=7504&mrEID=378953 2. NEPRIAMO, vyplnením formuláru uvedeného nižšie :

  Predmetom tejto hromadnej pripomienky je nasledovný návrh ústavného zákona, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:

  Návrh ústavný zákon z ......... 2014, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone: Čl. I Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z. a ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. sa dopĺňa takto: Doterajší text čl. 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „(2) Preprava alebo prevod vody odobratej zo zdrojov podzemných vôd, z prírodných liečivých zdrojov, z prírodných zdrojov minerálnych vôd, zo zdrojov geotermálnych vôd, z vodných tokov a zo zdrojov povrchových vôd cez hranice Slovenskej republiky sa zakazuje; to sa netýka pitnej vody, minerálnej vody a prírodnej liečivej vody balenej do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a poskytnutia vody do zahraničia ako humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách. Podrobnosti ustanoví zákon.“. Čl. II Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

  Pripomienku môžete podporiť tu vyplnením formuláru:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question