ลงทะเบียนเข้าฟังการปาฐกถาของราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๘

ราชนาวิกสภา ขอเชิญร่วมฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษของราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง “ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน”
โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย
นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- สรุปสาระสำคัญของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
- แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
- ความคาดหวังของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต่อภารกิจและบทบาทของ ศรชล.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนากรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงและภัยคุกคามทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
- สาระสำคัญของ พรบ.ศรชล.
- การเตรียมการและความพร้อมของ ทร. ใน ศรชล. การประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
- การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
และ นาวาเอก เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ
เป็นผู้ดำเนินรายการ
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา สามารถสำรองที่นั่งโดยลงทะเบียนที่นี่ หรือ
สำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานราชนาวิกสภา โทร ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๙๘
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question