แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อาชีพ
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการอบรมสัมมนา
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม
2.ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
3.ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
4.เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
5.ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม
6.คณะทำงานมีกิริยามารยาทเรียบร้อย
7.คณะทำงานมีความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา
8.สถานที่จัดกิจกรรม
9.มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
10.ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า
11.ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้
Your answer
2.หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service