RECOLLIDA D'INCIDÈNCIES EN L'ATENCIÓ SANITÀRIA DESPRÉS DE L'APLICACIÓ DEL RD 06/2012 / RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA TRAS LA APLICACIÓN DEL RD 06/2012

Si has detectat alguna incidència o situació en què s'hagi negat o dificultat l'accés a la sanitat pública a algun/a pacient després de l'aplicació del RDL 06/2012 (immigrants en situació irregular, ciutadans/es espanyols/es no assegurats/ades, etc.) i la instrucció 10/2012, si us plau omple aquest breu qüestionari.

Si has detectado alguna incidencia o situación en que se haya negado o dificultado el acceso a la sanidad pública a algún/a paciente después de la aplicación del RDL 06/2012 (inmigrantes en situación irregular, ciudadanos/as españoles/as no asegurados/as, etc.) y la instrucción 10/2012, por favor rellena este breve cuestionario.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  OMPLE UN FULL DE RECLAMACIÓ OFICIAL COM AQUEST I PRESENTA'L AL CENTRE SANITARI / RELLENA UNA HOJA DE RECLAMACIÓN OFICIAL COMO ÉSTA Y PRESÉNTALA EN EL CENTRO SANITARI

  SI VOLS DEMANAR AJUDA O ASSESSORAMENT.... / SI QUIERES SOLICITAR AYUDA O ASESORAMIENTO...

  respecte a la teva incidència o respecte als teus drets pel que fa a l’atenció sanitària a Catalunya, pots adreçar-te a qualsevol de les entitats de la Plataforma que consten al nostre blog: http://lapasucat.blogspot.com.es/ / respecto a tu incidencia o respecto a tus derechos relacionados con la atención sanitaria en Catalunya, puedes dirigirte a cualquiera de las entidades de la Plataforma que figuran en nuestro blog: http://lapasucat.blogspot.com.es/

  FES DIFUSIÓ D'AQUEST ENLLAÇ I ENVIA INCIDÈNCIA! / ¡DIFUNDE ESTE ENLACE Y ENVÍA INCIDENCIA!