โปรดเตรียมเอกสารหลักฐาน ให้ชัดเจน ตามตัวอย่าง ก่อนกรอกข้อมูล ศึกษารายละเอียดขั้นตอนดังนี้
1. นักเรียน นักศึกษาตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ https://cov19relief.vec.go.th
2. หากผลการตรวจสอบสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์ ให้นักเรียน นักศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลยื่นความประสงค์ในระบบฯ ได้เลย
3. หากผลการตรวจสอบสิทธิ์เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ ให้นักเรียน นักศึกษา ติดต่อประสานงานครูที่ปรึกษาสรุปรายงานต่อไป
4. หลังจากนักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลและนำส่งเอกสารหลักฐานให้กับครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษานำส่งงานการเงิน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (*แนบเฉพาะผู้ที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี แต่ต้องนำหลักฐานมาส่งที่งานการเงินก่อน ถึงจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี) ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับธนาคารธนชาติ

* ผู้มีสิทธิ์รับเงิน คือ ผู้ปกครอง (ผู้ปกครองตามการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ หรือ บิดา มารดา ของนักเรียน นักศึกษา ตามลำดับ)
** กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินได้ นักเรียน นักศึกษา จะต้องจัดทำบันทึกเหตุผลความจำเป็น และผู้อำนวยการ เห็นชอบก่อน นักเรียน นักศึกษาถึงจะสามารถรับเงินสด 2,000 บาท ได้
*** เมื่อนำส่งเอกสาร/หลักฐานเรียนร้อยแล้ว ทางวิทยาลัยฯ จะทำการตรวจสอบความถูกต้องและจะกำหนดวันนัดหมายมารับเงินภายหลัง
ตัวอย่างสำเนาเอกสาร/หลักฐาน *เขียนด้วยลายมือ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry of Education Thailand.