Ung & Lovande 2023 - Application/Ansökan för tävlande
_________

Application in english further down on this page

Vänligen läs denna text innan du fyller i ansökan.

_________

Biennalen Ung & Lovande har arrangerats sedan 1992 och är Sveriges största tävling i kammarmusik. Tävlingen riktar sig till unga musikstuderande. Segrande ensemble belönas med en landsomfattande turné.  

I år firar Ung & Lovande sitt 30-årsjubileum. Några av de musiker och ensembler som medverkat i biennalen genom åren är Martin Fröst, Malena Ernman, Kungsbacka Piano Trio, Dahlkvistkvartetten och Weberkvartetten. 2021 års vinnare av Ung & Lovande var Duo Julia & Theo, från Musikhögskolan i Malmö och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Duon genomför sin vinnarturné under hösten 2022.

Till 2023 års upplaga söker vi nu musikstuderande födda tidigast 1993. Sökande ska studera vid svensk musikhögskola på masternivå eller motsvarande. Om sökande studerar utomlands ska denne vara svensk medborgare.

Sökande ensemble kan vara allt från duo till kvintett, det vill säga två till fem musiker. Då vi genom åren tagit emot många ansökningar från duos vill vi inför årets upplaga särskilt inspirera större ensembler att söka till tävlingen. Om den musikaliska kvaliteten mellan en duo och en större ensemble bedöms som likvärdig får den större ensemblen förtur. För att ytterligare underlätta att bilda en större ensemble tillåter vi att en av medlemmarna i ensemblen har slutfört sina musikstudier (även denna medlem ska vara född tidigast 1993).

Fem ensembler väljs under senhösten ut av en jury för att delta i finalen. Utifrån inskickade inspelningar från de sökande bedömer juryn teknik, musikalisk tolkning och samspel. Val av hur tonsättare och verk kombineras kan också påverka bedömningen. Inspelningarna är anonyma för juryn. I urvalsjuryn ingår Helena Ha-Young Sul, Kammarmusikförbundet, Björn Eriksson, Västmanlandsmusiken och Christian Sundewall, Musik i Syd.  

Kammarmusikförbundet organiserar mer än 100 kammarmusikföreningar i Sverige, från Storuman i norr till Simrishamn i söder. Varje förening arrangerar flera konserter per år där huvudsakligen frilansmusiker engageras. Det är hos dessa föreningar vinnarna av Ung & Lovande kommer att göra sin turné, som arrangeras av Västmanlandsmusiken och Musik i Syd.

Ung & Lovande arrangeras av Kammarmusikförbundet i samarbete med Västmanlandsmusiken och Musik i Syd, med stöd av Kulturrådet och Kulturens.

Vem som blir nästa vinnare av Ung & Lovande avgörs 5-7 maj, 2023, i Västerås Konserthus

Ansökan ska vara inne senast 4 november, 2022.

__________

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. Ensemblens namn och meritförteckning (CV), det vill säga en historik om sådan finns.

2. Samtliga medverkandes namn, telefonnummer, födelsedatum, CV (dvs utbildningar, eventuellt tidigare vunna priser mm), instrument och namn på den högskola där studierna bedrivs/har bedrivits.

3. Kontaktperson för ensemblen med namn, e-postadress och telefonnummer

4. Referenser för ensemblen från lärare. Om referens för ensemblen saknas,
ska referenser för varje medlem i ensemblen lämnas.

5. Ljudinspelning i form av en mp3-fil med personuppgifter och kontaktinformation. Inspelningen får gärna innehålla tre olika verk. Den sammanlagda inspelningstiden ska vara mellan 15 - 30 minuter. Inspelningen ska inte vara äldre än ett år och gå att spela upp på en vanlig dator. Inspelningens kvalitet ska göra det möjligt att rättvist bedöma sökandes spel.

6. Uppgifter om verk och tonsättare på den inskickade ljudfilen

7. Skicka ljudfiler och andra bilagor med en fildelningstjänst som exempelvis Wetransfer till jorgen@kammarmusikforbundet.se

_____________

Ansökan kan kompletteras/redigeras i efterhand.

Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in efter 4 november 2022 är
inte giltiga och kommer inte att behandlas.

Frågor angående ansökan ställs till Jörgen Wade: jorgen@kammarmusikforbundet.se 

Varmt välkommen att fylla i ansökningsformuläret!


_____________

In English:

The biennal Ung & Lovande has been arranged since 1992 and is Sweden's largest competition in chamber music. The competition is aimed at young music students. The winning ensemble is rewarded with a nationwide tour.

For the 2023 round we are now looking for music students born no earlier than 1993. Applicants must study at a Swedish music academy at master's level or equivalent. If you are an applicant who studies abroad, you must be a Swedish citizen.

Five of the applicants will be selected by a jury to participate in the final. The jury judges technique, musical interpretation and interaction. The choice of how composers and works are combined may also affect the assessment.

The applying ensemble may be anything from a duo to a quintet. It can be difficult to form a large ensemble, therefore applications with trios, quartets and quintets will be given special consideration. If the musical quality between a duo and a larger ensemble is judged to be equivalent, the larger ensemble will be chosen. To further facilitate the formation of a larger ensemble, it is possible for one of the group members to have completed their music studies (this member must also be born no earlier than 1993).

The Chamber Music Federation of Sweden organizes more than 100 chamber music associations in Sweden, from Storuman in the north to Simrishamn in the south. Each association arranges several concerts per year where mainly freelance musicians are involved. It is at these associations that the winners of Ung & Lovande will make their tour, which is arranged by Västmanlandsmusiken and Musik i Syd.

Ung & Lovande is arranged by The Chamber Music Federation of Sweden and the regional music institutions Västmanlandsmusiken and Musik i Syd. The competition is also supported by Kulturens and The Swedish Arts Council.

The final of Ung & Lovande will be held May 5-7, 2023, in Västerås Concert Hall

The application must be received no later than November 4, 2022.

______

The following information must be completed in the web form:

1. Name of the ensemble and curriculum vitae (CV), that is, a history of such exists.
2. The members' names, telephone numbers, dates of birth, CV's, instruments and names of the university where the studies are/have been conducted

3. Contact person for the ensemble, with name, e-mail address and telephone number

4. References for the ensemble from teachers. If there is no reference for the ensemble, references for each member of the ensemble must be provided.

5. Audio recording in the form of an mp3 file with personal data and
contact information. The recording may contain three different works
between 15-30 minutes. The recording should not be older than one year and must be possible to play on a normal computer. The recording quality should make it possible to judge your performance fairly.

6. Information about works and composers recorded in the submitted audio file

7. Please send audio files and other attachments with a file sharing service, such as Wetransfer, to jorgen@kammarmusikförbundet.se

_____________

The application can be submitted and supplemented afterwards.

Applications that are not complete or have been received after November 4th are
not valid and will not be taken into account.

For questions regarding the application, please get in touch with Jörgen Wade jorgen@kammarmusikforbundet.se

Welcome to apply to Ung & Lovande 2023!


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
E-post till kontaktperson (samma e-post adress som ovan)/Email to contact person (same email address as above) *
Namn och telefonnummer till kontaktperson/ Name and phone number to the contact person *
Namn på sökande /Name of the applicant *
Ange namn på ensemble / name of the ensemble
Namn och information om varje medverkande/ Name and information about each participant *
För- och efternamn + födelsedatum + instrument + e-post adress + telefonnummer / First and last name + date of birth + instrument + e-mail address + telephone number
Vid vilken högskola studerar ensemblen?/ Which university is the ensemble studying at? *
Namn på Musikhögskolan/Name of the Academy of Music
Uppgifter om verk och tonsättare på inskickad ljudfil/ljudfiler / Information about works and composers on the sent audio file / audio files *
För- och efternamn tonsättare + ange verk / First and last name of the composer + titel of the piece
Ansökande bifogar följande filer, referenser och CV. Ljudfiler och andra bilagor skickas lämpligen med en fildelningstjänst som Wetransfer till jorgen@kammarmusikforbundet.se /The applicant attach the following files, references and CV. Audio files and other attachments are conveniently sent with a file sharing service such as Wetransfer to jorgen@kammarmusikforbundet.se *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy