แบบสอบถามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (ฉบับครูและบุคลากรทางการศึกษา)
คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ (พอสังเขป) หรือทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงตามสถานภาพของท่าน (กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ครูประจำชั้น ป.๒, ครูประจำชั้น ป.๕, ครูประจำชั้น ม.๒ และครูประจำชั้น ม.๔ ชั้นละ ๑ คน )
1.1 ประสบการณ์การสอน กี่ปี
Your answer
1.2 ระดับชั้นที่สอน (ตอบได้มากกว่า 1 ระดับ)
1.3 ท่านได้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรแกนนำหรือครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม หรือไม่?
2.1 โรงเรียนได้ดำเนินการสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้ (บอกมาสัก 3 ข้อ)
Your answer
2.2 โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างนักเรียนแกนนำคุณธรรมในโรงเรียน ดังนี้ (บอกมาสัก 3 ข้อ)
Your answer
2.3 ท่านได้บูรณาการคุณธรรมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างไร (ตอบพอสังเขป)
Your answer
2.4 ท่านได้ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมในชั้นเรียน อย่างไรบ้าง (ตอบพอสังเขป)
Your answer
2.5 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน จากการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับคุณธรรมในชั้นเรียน (ตอบพอสังเขป)
Your answer
2.6 ผลที่เกิดขึ้นกับครู จากการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับคุณธรรมในชั้นเรียน (ตอบพอสังเขป)
Your answer
2.7 องค์ความรู้ นวัตกรรมและบทเรียน ที่เกิดจากการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับคุณธรรมในชั้นเรียน (บอกมาสัก 3 อย่าง)
Your answer
2.8 อุปสรรค ปัญหา ที่เกิดจากการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมในระดับชั้นเรียน มีอะไรบ้าง (บอกมาสัก 3 ข้อ)
Your answer
2.9 สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก สพป./สพม., สพฐ. มีอะไรบ้าง (บอกมาสัก 3 อย่าง )
Your answer
3.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม (ตอบพอสังเขป)
Your answer
3.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม (ตอบพอสังเขป)
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms