แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติผ่านเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการให้บริการข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติผ่านเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ท่านมีความพึงพอใจต่อความสวยงามของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
  ท่านมีความพึงพอใจต่อความน่าสนใจของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดการหมวดหมู่ของข้อมูลของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข่าวสารของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
  ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของข้อมูลของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
  ท่านมีความพึงพอใจต่อความถูกต้องของข้อมูลของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
  ท่านมีความพึงพอใจต่อความทันสมัยของข้อมูลของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการค้นหาข้อมูลที่ง่ายไม่ซับซ้อนของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
  ท่านมีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในระดับใด
  Please enter one response per row
  This is a required question