แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ "สวัสดิการหอฉัน" ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ส่วรธรรมนิเทศ ได้จัดทำแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส่วนธรรมนิเทศ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของส่วนธรรมนิเทศ ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
สถานภาพ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย
การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว
ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม
การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชัดเจน
การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดได้เป็นอย่างดี
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง
สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ
ช่วงเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
ให้บริการตลอดช่วงเวลาทำการ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง
การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนด
การให้บริการครบถ้วน
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในการให้บริการของส่วนธรรมนิเทศ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse