แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อมูลที่ได้จะ
นำไปวิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวมเพื่อใช้ในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป
2. โปรดเลือกคำตอบและเติมข้อความในช่องว่างที่กำหนดตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานภาพผู้ประเมิน *
2. ชั้นปีของนักศึกษา
3. หลักสูตร *
ตอนที่ 2 เป็นคำถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 16 ข้อ
** โปรดเลือกตอบตามระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. จำนวนห้องเรียนมีเพียงพอ และเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา
2. อุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนมีจำนวนเพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย
3. บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
4. จำนวนห้องปฏิบัติการมีเพียงพอ และเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา
5. อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย
6. บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการเอื้อต่อการเรียนรู้
7. จำนวนคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ มีเพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย
8. ระบบบริการห้องสมุดมีความเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
9.จำนวนหนังสือในห้องสมุดมีเพียงพอ มีคุณภาพ และทันสมัย
10. ตำรา/ หนังสือภาษาไทย มีเพียงพอ มีคุณภาพ และทันสมัย
11. ตำรา/ หนังสือภาษาอังกฤษ มีเพียงพอ มีคุณภาพ และทันสมัย
12. วารสารภาษาไทย มีเพียงพอ มีคุณภาพ และทันสมัย
13. วารสารอังกฤษ มีเพียงพอ มีคุณภาพ และทันสมัย
14. ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นมีเพียงพอ มีคุณภาพ และทันสมัย
15. การให้บริการอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวก และทั่วถึง
16. การจัดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม และศึกษาด้วยตนเอง
17. หอพักนักศึกษา มีเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. Report Abuse - Terms of Service