แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก และครูผู้สอนออนไลน์

By Kru.Pakornkrits Kantalert, Phanphityakom School.

  ด้านการออกแบบ เนื้อหา การใช้ภาษา อื่นๆ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านครูผู้สอน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  อ้างอิงที่มา:

  ปรับจาก พิสณุ ฟองศรี, การประเมินทางการศึกษา :แนวคิดสู่การปฎิบัติ:2544 หน้า 69 พิมพ์ครั้งที่ 4. เครื่องมือประเมินสื่อการสอน และครูผู้สอน