Att resa med barn
Enkäten handlar om att resa med barn i vardagen och på semestern. Enkäten tar ca 10-15 minuter att besvara.
Syfte
Denna enkät handlar om att resa med barn och syftar till att undersöka om resmönster och resmöjligheter skiljer sig mellan familjer med och utan barn med någon form av funktionsnedsättning. Vi vänder oss till dig som har barn i åldern 2-18 år och är intresserade av att veta hur just du reser med ditt barn. Enkäten ingår i ett avhandlingsarbete som undersöker vilka möjligheter och begränsningar familjer med barn med funktionsnedsättning har. För att kunna identifiera detta behöver vi även veta hur resandet ser ut för familjer med barn utan funktionsnedsättningar. Information om hur resande skiljer sig mellan familjer med olika behov är exempelvis värdefull för trafik- och samhällsplanerares utvecklingsarbete med tillgänglighetsanpassningar i trafiksystemet.

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt. Dina åsikter är dock mycket viktiga och kommer att hjälpa oss att förstå hur det är att resa med barn i allmänhet och i synnerhet barn med funktionsnedsättningar. Vi hoppas därför att du tar dig tid att besvara enkäten. Vi ber dig som fått enkäten att besvara den utifrån dina åsikter och erfarenheter. Om du har barn med funktionsnedsättning ber vi dig fokusera på resandet med det barnet när du besvarar enkäten.

Enkätundersökningen finansieras av Trafikverket, och avhandlingsarbetet av Umeå universitet.

Vid eventuella frågor ber vi dig att kontakta:

Kerstin Westin
Professor, handledare
Umeå universitet
Telefon: 090-786 9634
e-post: kerstin.westin@umu.se

Emma A. Nyman
Doktorand
Umeå universitet
Telefon: 090-786 6027
e-post: emma.a.nyman@umu.se

Dina svar är skyddade
Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna endast redovisas i tabeller där ingen enskild persons svar kan utläsas. Datamaterialet kommer att förvaras under 10 år för att möjliggöra granskning. Varken vi eller någon tredje part kommer att kunna identifiera dig och eventuell känslig information kan inte kopplas till någon specifik person. Enkäten genomförs enbart i forskningssyfte. När du besvarar enkäten innebär det att du godkänner detta.
Resultat
Resultaten från undersökningen kommer att redovisas till allmänheten i form av rapporter tillgängliga på Institutionen för geografi och ekonomisk historias hemsida (www.geoekist.umu.se). Resultaten kommer även att distribueras till berörda samhällsplanerare och beslutsfattare i syfte att utgöra ett kunskapsunderlag för utvecklingsarbete, exempelvis när det gäller tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken. Därefter kommer även resultaten av publiceras i vetenskapliga tidskrifter för att studien skall nå ut internationellt.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Umeå Universitet. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms