สมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561

คำชี้แจง

กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
โดยดำเนินการผลิตจำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ดังนี้
- สิ่งพิมพ์ ผลิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 เรื่อง รวม 10 เรื่อง
- วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ผลิตกลุ่มสาระฯ ละ 1 เรื่อง รวม 5 เรื่อง
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 16 - 29 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลา 10 วัน(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักการศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2437 6631-5 ต่อ 3421
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีประสบการในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.สื่อสิ่งพิมพ์
2.1 ครูด้านเนื้อหา 5 กลุ่มสาระๆละ 2 คน รวม 10 คน มีหน้าที่ออกแบบกำหนดเนื้อหาและรูปแบบของบทเรียน
2.1 ครูด้านศิลปะ กลุ่มละ 2 คน รวม 10 คน มีหน้าที่ออกแบบกำหนดลักษณะตัวละคร ฉาก ตัวอักษร สีสัน ฯลฯ วาดภาพประกอบบทเรียนให้สวยงาม มีความน่าสนใจโดยสามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop หรืออื่นๆ และมีความสามารถวาดภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
3. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
3.1 ครูด้านเนื้อหา 5 กลุ่มสาระ ๆ ละ 2 คน รวม 10 คน มีหน้าที่กำหนดเนื้อหา เขียนบท ซักซ้อมผู้แสดง กำกับและควบคุมการแสดง
3.2 ครูด้านโสตทัศนศึกษา กลุ่มละ 3 คน รวม 15 คน มีหน้าที่จัดหาสถานที่ในการถ่ายทำ ถ่ายทำบันทึกเสียงและตัดต่อ โดยสามารถใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายวิดีโอและโปรแกรมตัดต่อได้
หมายเหตุ 1.การถ่ายทำ บันทึกเสียง และตัดต่อ จะมีเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนร่วมปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการประสานจากทางกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
3. ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม และส่งใบสมัครทางโทรสาร 02 437 6636 ไปยังกลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน หรือโทรสาร 0 2437 6636

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางลิ้ง นี้ https://drive.google.com/file/d/0B0vhLiEYQPyzNFY4c0JMSjRMR1k/view?usp=sharing
......................................................................................................................................................

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question