แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการให้บริการของโรงเรียน
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามนักเรียนและผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เพื่อนำข้อมูลและผลสะท้อนจากนักเรียนและผู้รับบริการ มาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้ตอบแบบสอบถาม *
1.ด้านงานวิชาการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
ให้บริการด้วยความรวดเร็วตามกำหนดการที่แจ้งไว้
ให้บริการด้วยความยินดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
ผลการปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจ
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ เพิ่มเติม
Your answer
2.ด้านงานงบประมาณและบุคคล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
ให้บริการด้วยความรวดเร็วตามกำหนดการที่แจ้งไว้
ให้บริการด้วยความยินดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
ผลการปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจ
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ เพิ่มเติม
Your answer
3.ด้านงานบริหารทั่วไป/อาคารสถานที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
ให้บริการด้วยความรวดเร็วตามกำหนดการที่แจ้งไว้
ให้บริการด้วยความยินดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
ผลการปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจ
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ เพิ่มเติม
Your answer
4.ด้านงานกิจการนักเรียน/ดูแลช่วยเหลือนักเรียน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
ให้บริการด้วยความรวดเร็วตามกำหนดการที่แจ้งไว้
ให้บริการด้วยความยินดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
ผลการปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจ
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms