فرم ثبت‌نام کارگروه داده‌های عظیم

این فرم به جهت دریافت اسامی شرکت کنندگان در کارگروه داده‌های عظیم فراهم گردیده است.
به این وسیله می‌توانیم ورود افراد را از خارج دانشگاه ممکن سازیم.
همچنین از نقطه نظرات شما بزرگواران در جهت هر چه بهتر برگزاری کارگروه استفاده کنیم.
موفق باشید.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question