Szkolenia dla NGO
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
1. Organizatorem Szkoleń  jest  Stowarzyszenie Europa i My z siedzibą w Grodzisku Maz. przy ul.Rusałki 33
2. Uczestnikiem Szkolenia jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Szkoleniu (dalej jako „Uczestnik”).
3. Istnieje możliwość́, że przebieg Spotkania, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą̨ urządzeń́ rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Uczestnik zapisując się na udział w Szkoleniu wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, nazwę grupy lub organizacji, którą reprezentuje, telefon kontaktowy oraz adres email. Jednocześnie biorąc udział w Szkoleniu Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę̨ na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Europa i My jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Spotkania za pomocą̨ urządzeń́ rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Stowarzyszenia Europa i My  w zakresie realizacji jego celów statutowych, jak również̇ w pochodzących od Stowarzyszenia Europa i My lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie Europa i My w związku z organizacją Spotkania lub dotyczącą jej działalnością̨ informacyjną lub promocyjną.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Europa i My z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: stowarzyszenie@europaimy.org.
2) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą̨ w celu świadczenia wsparcia w ramach projektu „SPOŁECZ-link - Grodziskie Centrum Obywatelskie”, przygotowania i organizacji Spotkania informacyjnego, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
4) odbiorcami danych osobowych Uczestników będą̨ podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą̨ przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą̨ przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń́, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać́ kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą̨ przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
6) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.
7) dane osobowe Uczestników przechowywane będą̨ do momentu odwołania zgody;
8) Uczestnicy posiadają̨ prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora;
11) Wobec Uczestników nie będą̨ podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą̨ podlegały profilowaniu.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Wyrażam zgodę *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy