แบบสำรวจข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับการบริหารงานบุคคลฯ
กรุณากรอกข้อมูล
Link ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ที่ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน มอบหมาย) *
เลขประจำตัวประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถาม *
สังกัด (คณะ/สำนัก/สถาบัน) *
หมวด 1 คุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 1 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 1
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 1
หมวด 2 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 2 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 2
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 2
หมวด 3 การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 3 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 3
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 3
หมวด 4 การบรรจุ แต่งตั้ง ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 4 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 4
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 4
หมวด 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 5 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 5
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 5
หมวด 6 การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 6 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 6
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 6
หมวด 7 สวัสดิการ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 7 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 7
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 7
หมวด 8 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันลา
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 8 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 8
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 8
หมวด 9 จรรยาบรรณ วินัย และการรักษาวินัย
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 9 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 9
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 9
หมวด 10 การดำเนินการทางวินัย
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 10 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 10
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 10
หมวด 11 การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 11 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 11
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 11
หมวด 12 เงินชดเชย
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 12 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 12
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 12
หมวด 13 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ หมวด 13 *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของหมวด 13
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของหมวด 13
บัญชีค่าจ้างขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ก)
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ บัญชีค่าจ้างขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ก) *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของบัญชีค่าจ้างขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ก)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของบัญชีค่าจ้างขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ก)
บัญชีเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหารของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ข)
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ บัญชีเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหารของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ข) *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของบัญชีเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหารของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ข)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของบัญชีเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหารของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ข)
บัญชีเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ค)
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ บัญชีเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ค) *
ข้อเสนอแนะ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ของบัญชีเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ค)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรปรับปรุง ของบัญชีเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับฯ (ค)
สิ้นสุดการทำแบบสอบถาม ขอขอบคุณในความร่วมมือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy