แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องาน ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการ

แบบสำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
3. ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้กองนโยบายและแผนพัฒนาการให้บริการ
ไม่มีชื่อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
Required
สถานภาพ *
Required
ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
Required
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
1.ความพึงพอใจด้านกระบวนงาน/การให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่มี/ไม่พบในการให้บริการ
1.1 การให้บริการแก่ผู้มารับบริการตามลำดับก่อน-หลัง
1.2 การให้บริการตามที่ขอ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
1.3 การให้ข้อมูล เอกสาร เผยแพร่ เกี่ยวกับงานงบประมาณ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
1.4 ขั้นตอนและวิธีการใช้บริการผ่านทางระบบ อินเตอร์เน็ตไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัวในการทำงาน
1.5 เนื้อหาที่นำเสนอใน Web Site มีเนื้อหา ที่น่าสนใจครอบคลุม/ครบถ้วน ตามความต้องการของหน่วยงาน
1.6 มีการจัดเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลทุกหน่วยงาน
2.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่มี/ไม่พบในการให้บริการ
2.1 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
2.2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
2.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน
2.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
2.5 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
3.ความพึงพอใจด้านสำนักงาน สถานที่ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่มี/ไม่พบในการให้บริการ
3.1.ความเหมาะสมของที่ตั้งสำนักงาน
3.2 การจัดสำนักงาน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
3.3 จัดสถานที่สำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก (เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ, ป้ายบอกทาง ) ที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ
1. จุดเด่น ที่ท่านประทับใจจากการให้บริการของหน่วยงาน
2. จุดที่ควรปรับปรุง ของหน่วยงาน
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse