23. MFFD OFF CINEMA 15-20.10.2019 akredytacja prasowa / press accreditation
Akredytacja upoważnia do wstępu na wszystkie wydarzenia 23. MFFD OFF CINEMA pod warunkiem dostępności miejsc.

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez CK ZAMEK oraz o prawach osób, których dane są przetwarzane związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez CK ZAMEK.
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem podanych danych osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem jest Centrum Kultury Zamek z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na adres Administratora.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. przyznania akredytacji na 23. MFFD OFF CINEMA – na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 RODO,
b. informowania o wydarzeniu – na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
d. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane te będą przetwarzane i przechowywane w okresie wskazanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące w szczególności przeniesienia praw autorskich, archiwizowania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych.
5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, świadczącym usługi hostingowe.
6. W każdym czasie osoba, której dane są przetwarzane może żądać:
a. informacji o przetwarzanych danych oraz dostępu do danych,
b. sprostowania przetwarzanych danych,
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania danych (gdy osoba, której dane są przetwarzane uważa, że CK ZAMEK przetwarza dane nieprawidłowe lub przetwarza je bezpodstawnie)
e. przeniesienia danych (CK ZAMEK przekaże otrzymane dane osobowe osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie elektronicznym lub przekaże je w takiej formie innemu podmiotowi wyraźnie wskazanemu przez tę osobę).
7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych może cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie składając oświadczenie CK ZAMEK.
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację.
9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeżeli uważa, że CK ZAMEK przetwarza jego dane niezgodnie z prawem).
10. Dane przetwarzane będą przez CK ZAMEK w formie dokumentów papierowych oraz w formie elektronicznej.
11. CK ZAMEK nie dokonuje profilowania na podstawie powierzonych danych osobowych.
12. W większości przypadków dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotów należących do Google, jednakże w takich przypadkach przekazanie danych jest uregulowane zawartymi umowami, postanowieniami, które gwarantują odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych.
REDAKCJA / MEDIUM TITLE *
Your answer
STRONA WWW / WEBSITE *
Your answer
MEDIUM *
IMIĘ I NAZWISKO / FULL NAME *
Your answer
ADRES E-MAIL *
Your answer
KONTAKT TELEFONICZNY PODCZAS FESTIWALU / TELEPHONE CONTACT DURING THE FESTIVAL *
Your answer
AKREDYTACJA FOTO / PHOTOGRAPHY PASS *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service