แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2560
ด้วยมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีประเด็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพหลายตัวที่มหาวิทยาลัยจะต้องสำรวจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการทราบในปีการศึกษานี้ก็คือ เรื่องการมีงานทำ การได้งานทำตรงสาขาและการได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ซึ่งเป็นประเด็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของการจัดการศึกษาของ มมร. ชี้ให้เห็นว่าบัณฑิตเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และบ่งบอกถึงความสามารถของบัณฑิตจาก มมร. ว่าประสบความสำเร็จเพียงใด จึงต้องถามศิษย์เก่าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ขอให้ศิษย์เก่าทุกรูป/ คน ช่วยตอบด้วยความจริงใจเพื่อพัฒนาสถาบันของเรา ข้อมูลที่ได้จะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้ทั่วไปในวงการ มมร. และจะเก็บเป็นมรดกทางวิชาการแก่สถาบันและรุ่นน้องสืบไป
1.ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ระดับการศึกษา *
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
เลขประจำตัวนักศึกษา *
Your answer
2.เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย *
คณะ *
สาขาวิชา *
3.ที่อยู่ปัจจุบัน บ้าน
Your answer
บ้านเลขที่ *
Your answer
หมู่ที่ *
Your answer
หมู่บ้าน
Your answer
ตรอกซอย
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์บ้าน
Your answer
มือถือ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
4.ภูมิลำเนาอยู่ จังหวัด *
Your answer
5.สถานภาพการทำงานปัจจุบัน *
(ตอนที่ 2) 6.ประเภทงานที่ทำ
7.ท่านคิดว่า ความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้ทำงาน
8.ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ(ระบุ)
Your answer
9.สถานที่ทำงานปัจจุบัน หน่วยงาน
Your answer
ที่ตั้งเลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
อาคาร
Your answer
ชั้น
Your answer
ตรอก
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์สำนักงาน
Your answer
โทรสาร
Your answer
อีเมล์
Your answer
10.ท่านมีความพอใจต่องานที่ทำหรือไม่
ถ้า ไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปนี้
11.หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทำในระยะเวลาเท่าไร
12.ลักษณะงานที่ทำสอดคล้อง/ ตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่
13.ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้เพียงใด
14.เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
Your answer
15.การศึกษาต่อ
(ตอนที่ 3) การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับบัณฑิตคฤหัสถ์ผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน) 16. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
17.ท่านมีปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม่
ถ้า มีปัญหา โปรดระบุปัญหาที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ
18.การศึกษาต่อ
(ตอนที่ 4)การศึกษาต่อ 19. ระดับการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ / กำลังศึกษาต่อ
20.สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ / กำลังศึกษาต่อ
21.ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษา / กำลังศึกษาต่อ
22.เหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
23.ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่
24.ถ้า มีปัญหา โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ
(ตอนที่ 5) ข้อเสนอแนะ 24.ท่านคิดว่าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อประโยชนต่อการปฏิบัติศาสนกิจหรือประกอบอาชีพของท่านได้มากยิ่งขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
25.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
Your answer
26.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
Your answer
27.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahamakut Buddhist University. Report Abuse