CURSOS de FORMACIÓ OCUPACIONAL 2022
Treball als Barris 21-22

OPEC. Ajuntament de Montornès del Vallès
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Dades de contacte
Facilita'ns les teves dades per poder contactar amb tu
Nom i cognoms *
DNI / NIE / Passaport *
Correu electrònic *
Telèfon de contacte *
Selecció de cursos
Quins cursos estàs interessat a fer? *
Pots seleccionar tants com vulguis
Required
Política de protecció de dades de caràcter personal
DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Identitat: Ajuntament de Montornès del Vallès
Adreça postal: Av. Llibertat, 2, Montornès del Vallès, 08170
Correu electrònic: ajuntament@montornes.cat
Telèfon: 93-5721170
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: ajuntament@montornes.cat o Av. Llibertat, 2 Montornès del Vallès 08170

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Tramitar la vostra sol·licitud

CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT
1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
3.Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS
No es cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES
No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

EXERCICI DE DRETS
De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD.
Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà en els casos previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel compliment d'una obligació legal o pel compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders conferits al responsable del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de legitimació. També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del RGPD. En aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions.

Com podeu exercir els vostres drets?
Per escrit adreçat al Ajuntament de Montornès del Vallès i Av. Llibertat, 2, Montornès del Vallès , 08170 o bé, mitjançant formulari electrònic disponible a la seu electrònica http://www.montornes.cat o el següent ajuntament@montornes.cat

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://seu.apd.cat/ 
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy