แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ“รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด นนทบุรี ” ปีงบประมาณ 2562
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป (*จำเป็น)
1.ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
2. ขอให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) *
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงาน
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่.........
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่ *
8. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
9.ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service