แบบตอบรับการเข้าฝึกอบรม“การใช้เครื่องมือในระบบ LMS Moodle เพื่อการจัดการเรียนการสอน e-Learning”

วันที่ 18 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 น.-12.00 น. หรือ
เวลา 13.00 น.-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบริการ 1 ชั้น 4 มสธ.
วิทยากร : เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  กรุณาแจ้งกลับศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทศโนโลยีการศึกษา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชัญญมณ หอมระรื่น โทร. 7879