แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
รายวิชา (1901 504) นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic Medicine II)
1. สังกัด *
แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
หมายเหตุ : น้อยที่สุด=1 , น้อย = 2 , ปานกลาง = 3 , มาก = 4 , มากที่สุด = 5
1. ด้านการสอนของอาจารย์ *
1
2
3
4
5
1.1 อธิบายวัตถุประสงค์ แนะนำแนวการสอน การวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียน
1.2 ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
1.3 วิธีการสอน การถ่ายทอดความรู้เข้าใจง่าย
1.4 จัดกิจกรรมการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วม
1.5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย
1.6 อธิบายการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตหรือสัมพันธ์กับวิชาอื่น
1.7 สอนได้ครบถ้วนตามหัวข้อลักษณะรายวิชาและวัตถุประสงค์
1.8 ความตรงต่อเวลา และความสม่ำเสมอในการสอน
2. ด้านการวัดและประเมินผลการสอน *
1
2
3
4
5
2.1 มีการวัดผลทั้งก่อนและหลังเรียน
2.2 การวัดผลตรงและครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่สอน
2.3 วิธีการวัดผลสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
2.4 วิธีการวัดผลมีความหลากหลาย
2.5 ข้อสอบครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
2.6 เกณฑ์การประเมินผลมีความเที่ยงธรรม โปร่งใส
3. ด้านการปกครองนักศึกษาในชั่วโมงการสอน *
1
2
3
4
5
3.1 ตรงต่อเวลาสอนและรักษาเวลาในการสอน
3.2 ปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมในการปกครองชั้นเรียน
4. ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ผู้สอน *
1
2
3
4
5
4.1 แต่งกายเหมาะสม
4.2 ใช้ภาษาสุภาพ และวางตัวเหมาะสม
4.3 รับฟังความคิดเห็น เหตุผลของนักศึกษา
4.4 กระตือรือร้นในการสอน
5. ด้านสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ *
1
2
3
4
5
5.1 มีเอกสารและสื่อประกอบในการเรียนรู้
5.2 มีการใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบมาใช้ในการเรียนการสอน (สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5.3 มีทักษะในการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
6. บทบาทของผู้สอนต่อสังคม *
1
2
3
4
5
6.1 อบรมนักศึกษาให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
6.2 ส่งเสริมให้รู้บทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น
6.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทการวางตนในสังคม
6.4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
6.5 ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
7. ประเมินอาคารผู้ป่วย/ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ *
1
2
3
4
5
7.1 มีการดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
7.2 มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
7.3 มีสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการศึกษา
7.4 มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาที่ทันสมัย
8. เจ้าหน้าที่ในอาคารผู้ป่วย/ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ *
1
2
3
4
5
8.1 ให้การต้อนรับ/ช่วยเหลือ และร่วมมือในการปฏิบัติงาน
8.2 มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
8.3 เป็นแบบอย่างด้านวิชาชีพ
9. ด้านหอพักนักศึกษา
9.1 หอพักนักศึกษา *
9.2 ชื่อหอพัก (โปรดระบุ) *
Your answer
9.3 สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณหอพักนักศึกษา *
1
2
3
4
5
9.3.1 บริเวณหอพักมีความสะดวกสบาย/สะอาด/เหมาะสม
9.3.2 สถานที่อ่าน/ติวหนังสือภายในหอพักมีความเหมาะสม
9.3.3 การควบคุมดูแลทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในหอพัก
9.3.4 การลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพัก
9.3.5 สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการได้ครอบคลุมและเข้าถึงได้รวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการสอนของอาจารย์
Your answer
2. ด้านการวัดและประเมินผลการสอน
Your answer
3. ด้านการปกครองนักศึกษาในชั่วโมงการสอน
Your answer
4. ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ผู้สอน
Your answer
5. ด้านสื่อส่งเสริมการเรียนรู้
Your answer
6. บทบาทของผู้สอนต่อสังคม
Your answer
7. ประเมินอาคารผู้ป่วย/ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
Your answer
8. เจ้าหน้าที่ในอาคารผู้ป่วย/ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
Your answer
9. หอพักนักศึกษา (หอพักในมหาวิทยาลัย)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service