แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงาน

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะนำผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้
ทีมงานพัฒนาระบบ

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

  1. ให้เลือกตอบเฉพาะหัวข้อที่ใช้บริการ 2. ความหมายของระดับความพึงพอใจ มีดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 =พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยทีสุด
  ความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูล
  ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
  ความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน
  รูปแบบและวิธีการนำเสนอ
  ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  ความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูล
  ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
  ความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน
  รูปแบบและวิธีการนำเสนอ
  ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  ความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูล
  ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
  ความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน
  รูปแบบและวิธีการนำเสนอ
  ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  ความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูล
  ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
  ความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน
  รูปแบบและวิธีการนำเสนอ
  ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question