แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาพการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ปีการศึกษา 2566
คำชี้แจง
             1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสภาพการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ประจำปีการศึกษา 2564
             2. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครู มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
                    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
                    ตอนที่ 2 รายการประเมินกลุ่มบริหารวิชาการ/งบประมาณ/บุคคล/ทั่วไป
                    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
             3. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรุณาคลิกเลือกระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมี  5 ระดับ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
                   5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
                   4 หมายถึง พึงพอใจมาก
                   3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
                   2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย
                   1 หมายถึง  พีงพอใจน้อยที่สุด              
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์. Report Abuse