แบบสำรวจความคิดเห็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
คำชี้แจง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรหลัก และผู้ที่เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกกระทรวงที่จัดการศึกษา นำไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับปัจจุบันได้ประกาศใช้มากว่า 10 ปี แล้ว เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) ปัจจุบันซึ่งถือว่าอยู่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งบริบทของสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษา ตลอดจนการการปฏิรูปการศึกษา และทิศทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ให้มีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงของโลก ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางสำหรับกำหนดนโยบาย พัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560
1. แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการระบุชื่อของท่าน โรงเรียน หรือบุคลากรของโรงเรียนในรายงานผลการศึกษา
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms