แบบประเมินความพึงพอใจ “การให้บริการ” ของศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
คำชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผลการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
2. กรุณาเติมข้อความหรือเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็น ของท่านมากที่สุด
นิยาม
“การให้บริการ” หมายถึง การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ อันนำมาซึ่งความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 วุฒิการศึกษา
1.3 ประเภทผู้รับบริการ
1.4 ความถี่ในการขอรับบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1.5 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของสำนักจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy