แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คำชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการคณะฯ คำตอบทั้งหมดจะไม่มีการเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ ขอให้ท่านตอบให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
สถานภาพ
จำนวนครั้งที่ใช้บริการ
สถานที่การใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. ช่วงเวลาการเปิดให้บริหารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3.ความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านระบบการให้บริการ
1.จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้บริการ
2. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ความเสถียรและความเร็วของระบบเครือข่าย Internet
4. ความพร้อมและความสมบูรณ์ของโปรแกรมที่ติดตั้ง
5.ความพึงพอใจในภาพรวมด้านระบบการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม
1.บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. ความสะอาดของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4.ความพึงพอใจในภาพรวมด้านสภาพแวดล้อม
ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
1. การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
2. ความกระตือรือร้นในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.ความพึงพอใจในภาพรวมด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms