แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คำชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการคณะฯ คำตอบทั้งหมดจะไม่มีการเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ ขอให้ท่านตอบให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพ *
จำนวนครั้งที่ใช้บริการ *
สถานที่การใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ *
2. ช่วงเวลาการเปิดให้บริหารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ *
3.ความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
ความพึงพอใจด้านระบบการให้บริการ
1.จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้บริการ *
2. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ *
3. ความเสถียรและความเร็วของระบบเครือข่าย Internet *
4. ความพร้อมและความสมบูรณ์ของโปรแกรมที่ติดตั้ง *
5.ความพึงพอใจในภาพรวมด้านระบบการให้บริการ *
ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม
1.บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. ความสะอาดของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4.ความพึงพอใจในภาพรวมด้านสภาพแวดล้อม
ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
1. การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ *
2. ความกระตือรือร้นในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
3.ความพึงพอใจในภาพรวมด้านบุคลากรผู้ให้บริการ *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms