WORLD OCEAN DAY 2019

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างจิตสำนึกหรือให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทะเลไทยและทำหน้าที่รณรงค์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปในการใช้ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนชายฝั่งทะเลจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
คณะเดินทางถึง วนอุทยานปราณบุรี
15.00-17.00 น. ลงทะเบียน

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
6.30 - 7.30 น. อาหารเช้า
7.30 - 7.35 น. กล่าวรายงานโดย ผอ IOI
7.35 - 7.40 น. มิติหญิงชายกับทะเลไทย โดย คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7.40 - 7.45 น. ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกต่อทะเลไทยและการบรรเทาผลกระทบ โดยคุณปรานต์ สยามวาลา นายกสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
7.45 - 7.50 น. คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
7.50 - 7.55 น. คำกล่าวโดย Mr. Alan Thomas, Managing Director, Evason Hua Hin
7.55 - 8.00 น. เปิดงานวันมหาสมุทรโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8.00 น เคารพธงชาติ
8.05 - 8.25 น. มอบโล่ห์ให้ผู้อุปถัมภ์รายการ
8.25 น. ถ่ายภาพด้วยโดรนและปล่อยขบวนจักรยาน
8.30 - 11.00 น. ปั่นจักรยานรณรงค์
11.00 - 12.00 น. อาหารว่าง จับฉลากและมอบรางวัล
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทาง
เริ่มต้น: วนอุทยานปราณบุรี (พิธีเปิดงาน)-เส้นทางเขารอด-วนอุทยานปราณบุรี-อุทยานราชภักดิ์
ถ่ายภาพหมู่ที่อุทยานราชภักดิ์ (พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์แห่งสยาม)
จุดสิ้นสุด: กลับวนอุทยานปราณบุรี
รวมระยะทางประมาณ 25 กม
ขอเชิญลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
เพื่อการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทะเลไทยและทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

โครงการเพื่อรณรงค์การลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการอนุรักษ์ทะเลไทย
เนื่องในวันมหาสมุทรโลก พ.ศ.2562 (World Ocean Day 2019)
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ ประจวบคีรีขันธ์
จัดโดย สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand)
ร่วมกับ
วนอุทยานปราณบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

****************
หลักการและเหตุผล
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) เพื่อให้ทุกคนระลึกถึงบทบาทของทะเลและมหาสมุทรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงความสำคัญของทะเลและมหาสมุทร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีของธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมทั้งการลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน
ในปีพ.ศ. 2562 สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประเทศไทย (IOI - Thailand) วนอุทยานปราณบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง จะจัดให้มีการปั่นจักรยานรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยโดยมีเส้นทางปั่นจักรยาน เริ่มจากวนอุทยานปราณบุรี เส้นทางเขารอด ไปยังอุทยานราชภักดิ์ มีระยะทางไปและกลับรวม ประมาณ 25 กิโลเมตร ในวันวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 6.30 – 11.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200-300 คน

****************

บริการ
- อาหารเช้า
- อาหารกลางวัน/ผลไม้
- เครื่องดื่ม
- จุดบริการน้ำดื่มตลอดเส้นทาง
- รถพยาบาล
- รถเซอร์วิสปิดท้ายขบวน

รายละเอียดการปั่น และ เงื่อนไข
- นักปั่นต้อง สวมหมวกนิรภัย พร้อมติดหมายเลขที่ใช้ในการปั่น ที่รถและเสื้อตลอดเส้นทาง
- นักปั่นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวนักปั่นเอง และ นักปั่นท่านอื่น
- ในการปั่น นักปั่นต้องยึดถือหลักความปลอดภัยก่อนสิ่งอื่นใด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และต้องปั่นด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎ จราจรอย่างเคร่งครัด
- ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมได้
- มีรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การดูแลกรณีเจ็บป่วย และ/หรือ มีอุบัติเหตุ เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงกรณีที่จำเป็นต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์โดยเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ร่วมแข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง
- มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัย ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ตลอดเส้นทาง

เปิดรับสมัครถึงวันที่ มีนาคม 62

ค่าสมัครท่านละ 500 บาท รวมเสื้อปั่นจักรยานและบริการดังนี้
- อาหารเช้า ก่อนปั่นจักรยาน
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม หลังปั่นจักรยาน
- บริการน้ำดื่ม
- รถพยาบาล
- รถเซอร์วิส นำและปิดท้ายขบวน

ช่องทางการสมัคร
- สามารถสมัครผ่านระบบลงทะเบียนของ www.ioithailand.com


ช่องทางการโอนเงิน

ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B) ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 407-100919-6
ชื่อบัญชี นางสาวอุษา เกิดศิริ
ชื่อ - นามสกุล *
ใส่ชื่อของผู้ปั่น
หน่วยงาน หรือ ชมรม
ใส่ชิ่อ หน่วยงาน หรือ ชมรม ของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
E-Mail ที่สามารถติดต่อได้
ใส่ชิ่อที่อยู่อีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
ขนาดของเสื้อที่ต้องการ
อาจมีความผิดพลาด 0.5 - 1 นิ้ว
Clear selection
ยืนยันการสถานะทางสุขภาพ
นักปั่นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวนักปั่นเอง และ นักปั่นท่านอื่น
Clear selection
ข้อตกลงการโอนเงิน
เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งเอกสารการโอนเงินให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลของท่าน โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ 3 ช่องทาง ( 1. แจ้งทางอีเมลล์ usa_ke@hotmail.com) (2. ทาง SMS เบอร์ 091 818 9583) ( 3. Line ID : usa_ke2515 )
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy