(สำหรับผู้ใช้งาน)แบบสำรวจข้อคิดเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
คำชี้แจง
แบบสำรวจฉบับนี้ จัดทำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสำรวจความคิดเห็นบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ใช้งานและได้รับการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ด้านระบบฐานข้อมูล ระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำผลสำรวจที่ได้วิเคราะห์และนำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป
แบบสำรวจนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้านการใช้งานและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อขอรับทราบข้อมูลจากผู้ใช้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ด้านให้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Database) หมายถึง ข้อมูลมีประโยชน์ ใช้งานง่าย สะดวก ข้อมูลมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย เป็นต้น
- ด้านความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หมายถึง สถานภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น เครื่องคอมพอวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ใเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นต้น
- ด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ (Systems Application / Service Application) หมายถึง การให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย (User Friendly) สะดวกและรวดเร็ว เป็นต้น
- ด้านการให้บริการ (Service) หมายถึง การให้บริการ การให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาที่สุภาพ รวดเร็ว ถูกต้องเหมาะสม ระยะเวลาที่ใช้แก้ไขปัญหา เป็นต้น
- ด้านการให้บริการระบบเครือข่าย (Network) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี เป็นต้น
- ความมั่นคงปลอดภัย ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ ๓ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ประโยชน์และช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy