แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เท่านั้น
3. โปรดประเมินโดยเลือกช่องระดับการประเมินที่กำหนดให้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่โดยวิทยาลัยได้จัดสรร ดังนี้ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องเรียน สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต และห้องประชุมกลุ่มย่อย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดคลิกเลือกในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. รหัสประจำตัวนักศึกษา (โปรดระบุ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. Report Abuse