แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประเภทผู้รับบริการ
2. สถานภาพนักศึกษา
3. ระดับการศึกษา
4. เพศ
5. อายุ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านการให้บริการและผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
โปรดทำเครื่องหมาย ลงในหัวข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
5
4
3
2
1
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
1.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
5
4
3
2
1
2.1 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
2.2 วางตนได้อย่างเหมาะสม เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ
2.3 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสม
2.4 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2.5 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5
4
3
2
1
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด ติดต่อสะดวก
3.3 จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
3.4 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ / แบบฟอร์มต่างๆ /เครื่องคอมฯ
4. ด้านการประชาสัมพันธ์
5
4
3
2
1
4.1 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน web site
4.2 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
5. ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน
5
4
3
2
1
5.1 สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้
5.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Buriram Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service