แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 www.mkarea3.go.th
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ช่วงอายุ *
ระดับการศึกษา *
ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ *
ส่วนที่ 2 เพื่อสำรวจว่าเว็บไซต์มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ใช้ได้รับทราบข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนเพียงไร
การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
1. เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นเว็บของหน่วยงานใด
2. เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าหน่วยงานมีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร
3. มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
4. มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหน่วยงาน
5. ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงถึงหน่วยงานได้
6. ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว
7. สำนวนภาษาที่ใช้สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งใด
8. ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการศึกษาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
9. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
การประเมินด้านเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
1. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
3. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
4. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
5. จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
1. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3. รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
4. สีที่ใช้สวยงามและสบายตา
ส่วนที่ 3 จุดเด่นของเว็บไซต์
การประเมินด้านความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
1. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
2. การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
3. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
5. มีการเชื่อมโยงไปยัง social media เช่น Facebook
6. คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
ส่วนที่ 4 จุดที่ควรปรับปรุง
หากมีตัวอย่างกรุณาระบุ URL เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
Your answer
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3.