Стратегическо планиране на Сдружение за Изследователски Практики (СИП)

  Анкета за стратегическо планиране на развитието на СИП за следващите 2 и 5 години

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Благодарим Ви, че попълнихте анкетата!

  Анкетата е част от дейност 4: Повишаване на капацитета на организацията по проект "Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси"

  www.ngogrants.bg

  www.ngogrants.bg

  Проектът “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за изследователски практики и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.