WIFe 2020 | OPEN CALL | NABÓR OTWARTY
[EN]
Sending the application form in the open call procedure is equivalent to agreeing to the Festival Regulations (www.festival.warsawimprov.pl).

[PL]
Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w naborze otwartym  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Festiwalu (www.festival.warsawimprov.pl).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
I. GENERAL INFORMATION | INFORMACJE OGÓLNE

[EN] NEW RULES

1. The Festival Regulations [new rules] are introduced by the organizer as a response to the dynamically changing epidemiological situation. In case you have any doubts please contact: entry.wife@gmail.com.

2. The recruitment has a continuous formula and lasts until November 30, 2020. We recommend that you do not delay sending the application.

3. From the received applications, the organizer selects groups to participate in festival activities. The organizer will directly contact each qualified group and individually set the date of the performance/workshop.

4. All applications that we have received so far remain valid and are considered.

5. The following program cycles will be carried out June 1st – November 30, 2020. Dates and hours of the performances and workshops will be set individually.

6. The organizer also allows the implementation of chosen actions online.

7. Using this form you can submit your group to the following program cycles. The group can be submitted to one, two or even three cycles, depending on what you are interested in as a group.

A. OPEN SUBMISSIONS FOR PERFORMANCES – Mark this field if you want to perform at the Festival.

B. FORMATS COMPETITION – Mark this field is you want to take part in the formats competition.
— The organizer will select performances from all submiqed entries that will be included in the competition.
— The new formula of the competition allows for taking into account both: author's as well as new (not presented earlier) formats, author's and already established (presented earlier) formats, author's modifications of existing (commonly known)
formats.
— Audience Award (honorary: statueqe for the most spectacular performance), Jury Award (financial: PLN 2,000 gross, for the mechanics of the performance).

C. IMPROVISATION WORKSHOPS: SCHOOLS AND TECHNIQUES – Mark this field if you want to participate (as a group) in workshops conducted by Polish instructors.
— In this cycle we will create 5 workshop groups (without payments), which will work on the chosen issue.

[PL] NOWE ZASADY

1. Regulamin Festiwalu [nowe zasady] zostaje wprowadzony przez organizatora jako odpowiedź na zmieniającą się dynamicznie sytuację epidemiologiczną. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: entry.wife@gmail.com.

2. Nabór ma formułę ciągłą i trwa do 30 listopada 2020. Rekomendujemy nie zwlekać z wysłaniem zgłoszenia.

3. Z otrzymanych zgłoszeń organizator wybiera grupy do udziału w działaniach festiwalowych. Z każdą zakwalifikowaną grupą organizator skontaktuje się, by bezpośrednio i indywidualnie ustalić termin spektaklu/warsztatów.

4. Wszystkie zgłoszenia, które dotychczas otrzymaliśmy, zachowują ważność i są brane pod uwagę.

5. Wymienione cykle będą realizowane w dniach: 1.06–30.11.2020. Dokładne terminy spektakli i warsztatów będziemy ustalać z grupami indywidualnie.

6. Organizator dopuszcza ponadto realizację wybranych działań w trybie online.

7. Korzystając z tego formularza, możecie zgłosić swoją grupę do poniższych cykli programowych. Grupę można zgłosić zarówno do jednego, jak i do dwóch lub wszystkich trzech cykli – zależy to od tego, czym jako grupa jesteście potencjalnie zainteresowani.

A. OTWARTY NABÓR SPEKTAKLI – Zaznaczcie to pole, jeżeli chcecie zagrać podczas Festiwalu.

B. KONKURS FORMATÓW – Zaznaczcie to pole, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie formatów.
— Organizator ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybierze spektakle, które zostaną włączone do postępowania konkursowego.
— Nowa formuła realizacji konkursu dopuszcza uwzględnienie zarówno: autorskich i nowych (nie prezentowanych wcześniej) formatów, autorskich i już sprawdzonych (prezentowanych wcześniej) formatów, autorskich modyfikacji istniejących (powszechnie znanych) formatów.
— Nagroda Publiczności (honorowa: statuetka, za widowiskowość spektaklu), Nagroda Jury (finansowa: 2000 PLN brutto, za mechanikę spektaklu).

C. WARSZTATY IMPROWIZACJI: SZKOŁY I TECHNIKI – Zaznaczcie to pole, jeżeli chcecie wziąć udział (jako grupa) w warsztatach prowadzonych przez polskich instruktorów.
— W ramach cyklu utworzymy 5 grup warsztatowych, które podczas bezpłatnych zajęć będą pracować nad wybranym zagadnieniem.
II. REQUIRED FIELDS | POLA OBOWIĄZKOWE
A. CANDIDATE'S DATA | DANE KANDYDATA
NAME OF A GROUP | NAZWA GRUPY *
COUNTRY, CITY | PAŃSTWO, MIASTO *
WEBSITE | STRONA INTERNETOWA *
NAME AND SURNAME OF THE LEADER | IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTANTA *
E-MAIL OF THE LEADER | E-MAIL REPREZENTANTA *
PHONE NUMBER OF THE LEADER | NUMER TELEFONU REPREZENTANTA *
B. ARTISTIC RESUME | INFORMACJE O KANDYDACIE
MEMBERS OF A GROUP: NAMES AND SURNAMES | SKŁAD GRUPY: IMIONA I NAZWISKA *
BIOGRAPHY OF A GROUP | BIOGRAM GRUPY *
PRESENTATION OF A GROUP: TEXT WITH INFORMATION ON YOUR ART | PREZENTACJA GRUPY: TEKST INFORMACYJNY/PROMOCYJNY *
C. REQUIRED ATTACHMENT | WYMAGANY ZAŁĄCZNIK

[EN] Upload the attachment to YouTube (as public or private video) and indicate in the Application Form website address where it will be possible to see your presentation.

[PL] Prosimy o przesłanie załącznika za pośrednictwem portalu YouTube (jako wideo publiczne lub prywatne) oraz wskazanie w Formularzu Zgłoszeniowym adresu, pod którym dostępna jest prezentacja.
SAMPLE ENTRY PRESENTATION (SHOWCASE VIDEO OF A PERFORMANCE/GROUP) | PRZYKŁADOWA PREZENTACJA KANDYDATA (WIZYTÓWKA WIDEO SPEKTAKLU/GRUPY). *
III. OPTIONAL FIELDS | POLA OPCJONALNE

[EN] You need to mark at least 1 option, maximum: 3 options.

[PL] Należy zaznaczyć minimalnie 1 opcję, maksymalnie 3 opcje.
A. OPEN SUBMISSIONS FOR PERFORMANCES | OTWARTY NABÓR SPEKTAKLI

[EN] Mark this field if you want to perform at the Festival. Dates and hours of the performances will be set individually, together with groups with groups.

[PL] Zaznaczcie to pole, jeżeli chcecie zagrać podczas Festiwalu.Terminy konkretnych spektakli będziemy ustalać z poszczególnymi grupami indywidualnie.  
Do you want to perform at the Festival on the small stage? | Czy chcecie zagrać podczas Festiwalu na małej scenie?
Clear selection
B. FORMATS COMPETITION | KONKURS FORMATÓW

[EN] Mark this field is you want to take part in the formats competition. Dates and hours of the performances will be set individually, together with groups with groups.

[PL] Zaznaczcie to pole, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie formatów. Terminy konkretnych spektakli będziemy ustalać z poszczególnymi grupami indywidualnie.  
Do you want to take part in the formats competition on the big stage? | Czy chcecie wziąć udział w konkursie formatów na dużej scenie?
Clear selection
If you marked YES, please describe your proposed (ORIGINAL AND NEW, not showen earlier) format below | Jeżeli zaznaczyliście TAK, prosimy o opisanie poniżej proponowanego przez Was (AUTORSKIEGO I NOWEGO, nie prezentowanego wcześniej) formatu.
C. IMPROVISATION WORKSHOPS: SCHOOLS AND TECHNIQUES | WARSZTATY IMPROWIZACJI: SZKOŁY I TECHNIKI

[EN] Mark this field if you want to participate (as a group) in workshops conducted by Polish instructors. The date and time of the workshops will be set individually, together with groups.

[PL] Zaznaczcie to pole, jeżeli chcecie wziąć udział (jako grupa) w warsztatach prowadzonych przez polskich instruktorów. Termin warsztatów będziemy ustalać z poszczególnymi grupami indywidualnie.
Do you want to participate (as a group) in workshops conducted by Polish instructors? | Czy chcecie wziąć udział (jako grupa) w warsztatach prowadzonych przez polskich instruktorów?
Clear selection
If you marked YES, please choose 3 issues on which you would like to work as a group from the list below | Jeżeli zaznaczyliście TAK, prosimy o wybranie z poniższej listy 3 zagadnień, nad którymi chcielibyście pracować jako grupa
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy