แบบติดตามผลการมีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา                 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง เพื่อวิทยาลัยจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สําเร็จการศึกษาในด้านความรู้ และทักษะในการทํางาน และการประกอบอาชีพ จำแนกตามสาขาวิชา สาขางานที่จบการศึกษา และเพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ - นามสกุล *
สำเร็จการศึกษารุ่นที่ *
ประเภทวิชาที่สำเร็จการศึกษา *
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา (เช่น สาขาบัญชี) *
หลักสูตรรายวิชาที่สำเร็จการศึกษา (เช่น วิชาการบัญชีธุรกิจบริการ) *
สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน *
ลักษณะของงานที่ทำ *
อาชีพปัจจุบัน *
สถานที่ทำงาน/ชื่อหน่วยงาน /ที่อยู่ เลขที่ หมู่ที่ *
แขวง / เขต /จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
รายได้ปัจจุบัน *
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ในขณะนี้เพียงใด *
หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมท่านต้องการให้วิทยาลัยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรใดเพิ่มเติม โปรดเสนอแนะ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy