ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการนำไปปรับปรุงการให้บริการ
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
อาชีพ *
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
-เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาสัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
-เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
-เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
- มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
- ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
- ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
- มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
- มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูลสารสนเทศ
- มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
- อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ความพึงพอใจในการให้บริการ (ภาพรวม) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy