แบบทดสอบการออกแบบด้วยเทคโนโลยี

ข้อสอบมี 30 ข้อ 30 คะแนน โดยให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ขอให้โชคดี
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question