แบบสำรวจผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

แบบสำรวจการเลือกผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติที่มาจากคนในหรือคนนอก
    This is a required question