ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคปกติ)
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
รหัสบัตรประชาชน *
บ้านเลขที่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ID line
facebook
ชื่อสถานศึกษาที่เรียน *
จังหวัด *
วุฒิการศึกษาที่จบ *
สายวิขาที่เรียน *
ผลการเรียนเฉลี่ยล่าสุด *
สาขาที่ต้องการสมัครเรียน *
หมายเหตุ (*) ม.6ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทั่วไปหรือเทียบเท่า
(**)ม.6 เฉพาะแผนการเรียน วิทย์-คณิต
(***)ม.6 เฉพาะแผนการเรียน วิทย์-คณิต (วิทย์ 22 หน่วยกิตและคณิต 12 หน่วยกิต)
(****)ม.6 เฉพาะแผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ ปวช/ปวส. (เฉพาะสายทางด้านอาหารและโภชนาการ)
(*****)ม.6 เฉพาะแผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวน
(2ปีต่อเนื่อง)เฉพาะนักศึกษาที่จบ ปวส. หรือสูงกว่า
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
1.สำเนาบัตรประชาชน 1ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
3.วุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการศึกษา6 เทอม 2ชุด
4.รูปถ่าย 1รูป
5.แฟ้มสะสมผลงาน
หมายเหตุ สำหรับวันรายงานตัวจะประกาศให้ทราบพร้อมกับ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 ในเว็บคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sci.vru.ac.th/
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse